Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Analysing the Efficiency of Managing the Rural Social Infrastructure in the Region

Abstract

The article aims to summarise theoretical conclusions and practical results of studying the activities of local bodies on managing the development of rural social infrastructure in the Republic of Kazakhstan. In the article, the objective and subjective indicators characterising the efficiency of managing the rural social infrastructure in rural areas of the Mangystau Region for 2013 – 2017 have been analysed. Through the example of a statistical study of the dynamics of the social infrastructure elements and living standards, the features and problems related to the administrative measures that regulate the socio-economic development of auls in the region have been identified. Using the questionnaire survey, the satisfaction of rural residents in the Mangystau Region with the quality of their social infrastructure has been determined. It has been proved that now the subjective assessment of the efficiency of managing the rural social infrastructure is positively correlated (correlated) with the degree of efforts taken by the local administration to improve the quality of rural life. Currently, rural settlements of the Mangystau Region have an average level of social infrastructure development. However, in different areas, the level of residents’ satisfaction with it varies from very low to sufficient.

Keywords

social infrastructure, management, rural areas, population, Mangystau Region, region, life quality, study, efficiency

PDF

References

 1. Alashbaeva, A.N. (2013). Metodicheskiye podkhody k razrabotke analisa i otsenki programm razvitiya territoriy regionov Respubliki Kazakhstan [Methodical approaches to analising and assessing the programs on developing Kazakh territories]. Astana.
 2. Balandin, D.A. (2014). Sovershenstvovaniye upravleniya ustoychivym razvitiyem selskikh territoriy [Improving the management of sustainable rural development]. Ekaterinburg, p. 169.
 3. Bulkhairova, Zh.S., Imashova, Z.D., Nurtayeva, Zh.Sh., Taskinbaikisy, Zh., & Yerkulova, G.S. (2018). The Current State of Affairs with Regard to the Effective Management of Human Capital in Agricultural. Enterprises Journal of Applied Economic Sciences, 13(4(58)), 1095-1100.
 4. Diterich, M., & Merzlov, A.V. (2013). Ustoychivoye razvitiye selskikh territoriy [Sustainable Rural Development]. Moscow: Ellis Lak, p. 680.
 5. Drucker, P.F. (1987). A New Discipline. Success, p. 18.
 6. Esimova, Sh.A. (2010). Effektivnost sistemy gosudarstvennogo upravleniya: teoriya i praktika [Efficiency of public administration: theory and practice]. Khmelnitsky: HUUP Publishing House.
 7. Generalnaya skhema organisatsii territorii (GOST) Respubliki Kazakhstan [General scheme of organising the territory (GOST) of the Republic of Kazakhstan]. (December 31, 2013). Approved by order of the Minister of Regional Development of the Republic of Kazakhstan No. 403/OD.
 8. Kasenov, G.K. (2004). Upravleniye ustoychivym razvitiyem sotsialno-ekonomicheskoy infrastruktury selskikh naselennykh punktov (Na materialakh Akmolinskoy Regioni) [Management of sustainable development of social and economic infrastructure of rural settlements (Using the materials on the Akmola Region)]. Chelyabinsk, p. 139.
 9. Kazakhstan v 2017 g: Statisticheskiy yezhegodnik [Kazakhstan in 2017: Statistical yearbook]. Retrieved August 29, 2019 from https://www.stat.gov.kz.
 10. Kleimenov, D.S. (2016). Sovershenstvovaniye upravleniya razvitiyem selskikh territoriy [Improving the management of rural development]. Voronezh, p. 166.
 11. Komarov, M.P. (2000). Infrastruktura regionov mira [Infrastructure the world regions]. Saint Petersburg: Publishing house of Mkhailov.
 12. Kozlov, A.V., Yakovleva, O.A., & Mindlin, Yu.B. (2018). Sostoyaniye i tendentsii razvitiya sotsialnoy infrastruktury selskikh territoriy v stranakh EAES [State and trends of social infrastructure development in rural areas in the EAEU countries]. Modern Science: Current Problems of Theory and Practice. Series: Economics and Law, 2, 31-36.
 13. Monitoring razvitiya aula (sela) [Monitoring the aul (village) development]. (2018). Aktau: Statistical Collection.
 14. Nukesheva, A.Zh. (2001). Organisatsiya i funktsionirovaniye proisvodstvennoy infrastruktury v selskokhozyaystvennykh formirovaniyakh (na primere khozyaystvuyushchikh subyektov Akmolinskoy Regioni) [Organisation and functioning of the production infrastructure in agricultural formations (through the example of economic entities of the Akmola Region)]. Astana.
 15. Serkov, A.F., Maslova, V.V., & Chekalin, V.S. (2018). Ustoychivoye razvitiye i povyshenie konkurentosposobnosti selskogo khozyaystva Rossii v usloviyakh uglubleniya integratsii v EAES [Sustainable development and improving the competitiveness of Russian agriculture in the context of deepening the integration in the EAEU]. Moscow: Scientific Consultant, p. 320.
 16. Sotsialno-ekonomicheskoye razvitiye Mangystauskoy Regioni [Socio-economic development of the Mangystau Region]. (2018). Aktau: Information and Analytical Magazine, p. 91.
 17. Sotsialno-ekonomicheskoye razvitiye regionov Respubliki Kazakhstan [Socio-economic development of the regions of the Republic of Kazakhstan]. (2018). Astana: Statistical Collection.
 18. Stukach, V.F., Grishaeva, E.A., Astashova, V.S., & Pecevich, L.V. (2015). Infrastruktura: rynochnyye instituty, sotsialnaya sfera sela, proisvodstvo [Infrastructure: market institutions, village social sphere, production]. Omsk: Publishing house of Stolypin Omsk State Agrarian University, p. 276.
 19. Susura, D.A. (2012). Upravleniye mnogofunktsionalnoy selskoy ekonomikoy: ot tselepolaganiya do otsenki rezultatov [Managing a multifunctional rural economy: from goal setting to assessing results]. Moscow: University book, p. 126.
 20. Uslugi obrazovaniya v Mangystauskoy oblasti [Educational services in the Mangystau Region]. (2018). Aktau: Statistical Bulletin.
 21. Uslugi zdravookhraneniya v Mangystauskoy Regioni [Health care services in the Mangystau Region]. (2018). Aktau: Statistical Bulletin.

Downloads

Download data is not yet available.