[1]
D. Ryskaliyev, S. Zhapakov, N. Apakhayev, Z. Moldakhmetova, Y. Buribayev, and Z. Khamzina, “Issues of Gender Equality in the Workplace: The Case Study of Kazakhstan”, SACI, vol. 7, no. 2, pp. 15-26, Aug. 2019.