[1]
M. K. Chakravorty, “The Zakhring Community of Arunachal Pradesh: Notes on a Lost Tribe”, SACI, vol. 3, no. 2, pp. 94–102, Nov. 2015.