Ryskaliyev, D., Zhapakov, S., Apakhayev, N., Moldakhmetova, Z., Buribayev, Y., & Khamzina, Z. (2019). Issues of Gender Equality in the Workplace: The Case Study of Kazakhstan. Space and Culture, India, 7(2), 15-26. https://doi.org/10.20896/saci.v7i2.450