(1)
Ryskaliyev, D.; Zhapakov, S.; Apakhayev, N.; Moldakhmetova, Z.; Buribayev, Y.; Khamzina, Z. Issues of Gender Equality in the Workplace: The Case Study of Kazakhstan. SACI 2019, 7, 15-26.