(1)
Zhukova, T.; Bogoslovskiy, V.; Dobudko, T.; Sevenyuk, S.; Vershinina, L. Multicultural Teaching in Regions (Within Sustainability Conception in Education). SACI 2019, 7, 274-284.