(1)
Shamshudinova, G.; Altybassarova, M.; Seifullina, G.; Turlybekova, A.; Dyussembekova, G. State Model of Interconfessional Tolerance in Modern Multiethnic Societies. SACI 2019, 7, 117-127.