(1)
Chakravorty, M. K. The Zakhring Community of Arunachal Pradesh: Notes on a Lost Tribe. SACI 2015, 3, 94-102.