(1)
Yunussov , M. .; Yessirkepova, A.; Baineyeva , P.; Aliyeva, . Z. .; Polezhayeva, . I. Assessing the Managerial Capabilities of Staff: A Systematic Model. SACI 2024, 11, 75-89.