[1]
Ryskaliyev, D., Zhapakov, S., Apakhayev, N., Moldakhmetova, Z., Buribayev, Y. and Khamzina, Z. 2019. Issues of Gender Equality in the Workplace: The Case Study of Kazakhstan. Space and Culture, India. 7, 2 (Aug. 2019), 15-26. DOI:https://doi.org/10.20896/saci.v7i2.450.