Mukhtarova, Sandugash Sabyrzhanovna, Balgenzhe Karagulova, Zarina Sideshova, Sabyrzhan Mukhtarov, Aliya Yergazina, and Ilshat Nasipov. 2019. “Translating the Untranslatable: Challenges, Sticking Points and Struggles”. Space and Culture, India 7 (1), 250-63. https://doi.org/10.20896/saci.v7i1.421.