Novikova, Olga, Rakhim Muryasov, Alfiya Aznabaeva, Andrey Belyaev, Yuliya Kalugina, Albina Mustafina, Tatyana Shpar, and Zilya Khazhieva. 2019. “Ethno-Lingual Distribution of Anthroponyms in the Name System of Multinational Region”. Space and Culture, India 7 (1), 104-16. https://doi.org/10.20896/saci.v7i1.418.