(1)
Novikova, O.; Muryasov, R.; Aznabaeva, A.; Belyaev, A.; Kalugina, Y.; Mustafina, A.; Shpar, T.; Khazhieva, Z. Ethno-Lingual Distribution of Anthroponyms in the Name System of Multinational Region. SACI 2019, 7, 104-116.